Sandton City: Buyantanshi Musuma

leeng

Sandton City: Buyantanshi Musuma

Ukusala Ifwe tukulile ukushita pakati. Ishina bwa ukushita pakati ni Sandton City. Uko?: Sandton, G

Johannesburg ni pusuka?

leeng

Johannesburg ni pusuka?

Ukusala Ifwe tulabanomweoa mukati Johannesburg. Ifwe tulaumfwa pusuka. Nani?: Abantu bwa Johannesbu

Amasambililo Ku Bonse

leeng

Amasambililo Ku Bonse

Ukusala Ifwe tulafunda baumwaice. Baumwaice bambi kwat baipepala. Uko?: Makhanda, Eastern Cape. Ily

Nchito Mukati Johannesburg

leeng

Nchito Mukati Johannesburg

Ukusala Abantu balabanomweoa mukati Johannesburg. Nani?: Abantu bwa Johannesburg. Ilyo?: Pali Citat

Witkoppen Clinic: Cipatala Musuma

leeng

Witkoppen Clinic: Cipatala Musuma

Ukusala Aba bakulile cipatala. Ishina bwa cipatala ni Witkoppen Health and Welfare Centre. Uko?: Jo