Sambilil kutemwa, ubushiku onse.

Sua ni email imbila inkalata. Sua alafwilea 3 mineti bwa nshita obe.

Amb lelo!

  • Kutemwa
  • Umutende
  • Mano

    Chibemba Third Person Singular Pronoun "Uyu"

    Dikishonari: Bemba -