Nchito Mukati Johannesburg

leeng

Nchito Mukati Johannesburg

Ukusala Abantu balabanomweoa mukati Johannesburg. Nani?: Abantu a Johannesburg. Ilyo?: Pali Citatu.

Iyashi Lyabumi: Lennox Emmanuel Kuuku Arthur

leeng

Iyashi Lyabumi: Lennox Emmanuel Kuuku Arthur

Iyashi Lyabumi Ubushiku bwakufyalwa bwa Lennox Arthur ali Pali Citatu. Shinde 25, 1979. Abafyashi b

Amasambililo Ku Bonse

leeng

Amasambililo Ku Bonse

Ifwe tulafunda baumwaice. Baumwaice bambi balakwata mapepala awe. Uko?: Makhanda, Eastern Cape Ilyo?