fie.nipa,

Osoro taa w'akyi

"Osoro taa w'akyi" ni nshi?

"Osoro taa w'akyi" ni [song].

Mailo, ifwe tukaimba "Osoro taa w'akyi".

[word].

Verse 1 2x
Aden nti na, w'aba mu reyɛ abu yi
Na wowirefi anaa sɛ ɔsoro taa w'akyi
W'adwumasɛm yi mu
W'awaresɛm yi mu
Akwantuo mu sɛm yi mu
Kae sɛ Nyame ne boafoɔ

Chorus 2x
Ɛyɛ w'adwen na ɛkyerɛ wo sɛ
Woyɛ ankonam
Nanso ɛnte saa
Osoro taa w'akyi
Ɔsombo, m'awurade nti
Wɔaka ne ho ntam sɛ ɔngyae wo da
Kɔpem wiase awieyɛ
Awurade ka wo ho

Verse 2
Deɛbɛn koraa, na agya wo adwendwen yi
Ɛmma wowirenfi sɛ, wosene nkunimdifoɔ
Wo tiri mu pɔ yi
W'ani so adehunu yi
W'akoma so adeɛ yi
Gyidi sɛ, ɛbɛgyina
Deɛbɛn koraa, na agya wo adwendwen yi
Ɛmma wowirenfi sɛ, wosene nkunimdifoɔ
Wo tiri mu pɔ yi
W'ani so adehunu yi
W'akoma so adeɛ yi
Gyidi sɛ, ɛbɛba mu

Repeat Chorus till fade

© Moses O.K
<< Fumineko | Konkapo >>