fie.nipa,

Gino Costenaro

Gino Costenaro ni nani?

Gino Costenaro ni muntu. Uyu ni mwaume.

Bumi uyu.

[birthday] uyu ni Pali Cine. Cinshikubili 07, 1912. Impanga uyu ni [Italy].

Ukubomba uyu.

Gino Costenaro acitile [sport]: [football].

Wikidata.

<< Previous | Next >>