fie.nipa,

Giuseppe Marchetto

Giuseppe Marchetto ni nani?

Giuseppe Marchetto ni muntu. Uyu ni mwaume.

Bumi uyu.

[birthday] uyu ni Pali Cimo. Kapepo kanono 04, 1931. Impanga uyu ni [Italy]. Giuseppe Marchetto afwile Pali Cimo. Kabengele kanono 30, 2006.

Ukubomba uyu.

Giuseppe Marchetto acitile [sport]: [football].

Wikidata.

<< Previous | Next >>