kasahorow Sua,

Ishiwi Lelo: Umufula

Ukwingisha mukati ululimi onse.
Chibemba
Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya ng'anda.
Ine ndakumanya kakula. Kakula akaafwa ine.
Ine ndafwilea impanga.
Ine ndaamba amapange.
Lilya, ine ndapanga umufula.
umufula, nom.1
/u-mu-fu-la/
Chibemba
/ ine ndakwata umufula
/// ifwe tulakwata umufula
/ iwe ulakwata umufula
/// imwe mulakwata umufula
/ uyu alakwata umufula
/ uyu alakwata umufula
/// aba balakwata umufula

Chibemba Ng'Anda Dikishonari

<< Fumineko | Konkapo >>