kasahorow Sua,

Ishiwi Lelo: Kututila

Ukwingisha mukati ululimi onse.
Bemba
Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi.
Ine ndakumanya banka. Banka akawafwa ine.
Ine ndafwilea amakwebo.
Ine ndaamba bombesha.
Lilya, ine ndapanga indalama shi tulamo.
Lilya, ine ndapwa sunga.
Nomba, ine ndakwata kututila.
kututila, nom
/kututila/
Bemba
/ ine ndasenda kututila
/// ifwe tulasenda kututila
/ iwe ulasenda kututila
/// imwe mulasenda kututila
/ uyu alasenda kututila
/ uyu alasenda kututila
/// aba balasenda kututila

Bemba Bunonshi Dikishonari

<< Fumineko | Konkapo >>