kasahorow Sua,

Ishiwi Lelo: Icipe

Ukwingisha mukati ululimi onse.
Bemba
Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi.
Ine ndakumanya banka. Banka akawafwa ine.
Ine ndafwilea amakwebo.
Ine ndaamba bombesha.
Lilya, ine ndapanga indalama shi tulamo.
Lilya, ine ndapwa sunga.
Nomba, ine ndakwata kututila.
Nomba, ine ndakwata kututila na icipe.
icipe, nom
/icipe/
Bemba
/ ine ndasenda icipe
/// ifwe tulasenda icipe
/ iwe ulasenda icipe
/// imwe mulasenda icipe
/ uyu alasenda icipe
/ uyu alasenda icipe
/// aba balasenda icipe

Bemba Bunonshi Dikishonari

<< Fumineko | Konkapo >>