kasahorow Sua,

Ishiwi Lelo: Sunga

Ukwingisha mukati ululimi onse.
Bemba
Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi.
Ine ndakumanya banka. Banka akawafwa ine.
Ine ndafwilea amakwebo.
Ine ndaamba bombesha.
Lilya, ine ndapanga indalama shi tulamo.
Lilya, ine ndapwa sunga.
sunga, nom.1
/sunga/
Bemba
/ ine ndakwata sunga
/// ifwe tulakwata sunga
/ iwe ulakwata sunga
/// imwe mulakwata sunga
/ uyu alakwata sunga
/ uyu alakwata sunga
/// aba balakwata sunga

Bemba Bunonshi Dikishonari

<< Fumineko | Konkapo >>