kasahorow Sua,

Ishiwi Lelo: Bombesha

Ukwingisha mukati ululimi onse.
Bemba
Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi.
Ine ndakumanya banka. Banka akawafwa ine.
Ine ndafwilea amakwebo.
Ine ndaamba bombesha.
bombesha, nom.1
/-bom-besha/
Bemba
/ ine ndakwata bombesha
/// ifwe tulakwata bombesha
/ iwe ulakwata bombesha
/// imwe mulakwata bombesha
/ uyu alakwata bombesha
/ uyu alakwata bombesha
/// aba balakwata bombesha

Bemba Bunonshi Dikishonari

<< Fumineko | Konkapo >>