Museke,

Ubupilibulo A "Wulomei - Omanye Aba"

Tesh "Wulomei - Omanye Aba".

"Wulomei - Omanye Aba" ni lwimbo.
Ululimi a lwimbo ni gadangbe.

Ubupilibulo

"Omanye" alalosha "ukulunduluka".
Ukulunduluka is.

| Konkapo >>