Ishiwi Lelo: Kututila

leeng

Ishiwi Lelo: Kututila

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi. Ine ndakumanya b

Ishiwi Lelo: Icipe

leeng

Ishiwi Lelo: Icipe

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi. Ine ndakumanya b

Ishiwi Lelo: Parliament

leeng

Ishiwi Lelo: Parliament

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bɛɛjɛfanga. Ine ndakumanya

Ishiwi Lelo: Kateka

leeng

Ishiwi Lelo: Kateka

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bɛɛjɛfanga. Ine ndakumanya

Ishiwi Lelo: Ukusala

leeng

Ishiwi Lelo: Ukusala

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bɛɛjɛfanga. Ine ndakumanya

Ishiwi Lelo: Tɔgɔsɛbɛn

leeng

Ishiwi Lelo: Tɔgɔsɛbɛn

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bɛɛjɛfanga. Ine ndakumanya

Ishiwi Lelo: Sunga

leeng

Ishiwi Lelo: Sunga

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi. Ine ndakumanya b

Ishiwi Lelo: Indalama Shi Tulamo

leeng

Ishiwi Lelo: Indalama Shi Tulamo

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi. Ine ndakumanya b

Ishiwi Lelo: Bombesha

leeng

Ishiwi Lelo: Bombesha

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi. Ine ndakumanya b