Ishiwi Lelo: Kututila

beleng

Ishiwi Lelo: Kututila

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi. Ine ndakumanya b

Ishiwi Lelo: Icipe

beleng

Ishiwi Lelo: Icipe

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi. Ine ndakumanya b

Ishiwi Lelo: Parliament

beleng

Ishiwi Lelo: Parliament

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bɛɛjɛfanga. Ine ndakumanya

Ishiwi Lelo: Kateka

beleng

Ishiwi Lelo: Kateka

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bɛɛjɛfanga. Ine ndakumanya

Ishiwi Lelo: Ukusala

beleng

Ishiwi Lelo: Ukusala

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bɛɛjɛfanga. Ine ndakumanya

Ishiwi Lelo: Tɔgɔsɛbɛn

beleng

Ishiwi Lelo: Tɔgɔsɛbɛn

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bɛɛjɛfanga. Ine ndakumanya

Ishiwi Lelo: Sunga

beleng

Ishiwi Lelo: Sunga

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi. Ine ndakumanya b

Ishiwi Lelo: Indalama Shi Tulamo

beleng

Ishiwi Lelo: Indalama Shi Tulamo

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi. Ine ndakumanya b

Ishiwi Lelo: Bombesha

beleng

Ishiwi Lelo: Bombesha

Ukwingisha mukati ululimi onse. Bemba Ine ndakwata kukabila. Ine ndafwaya bunonshi. Ine ndakumanya b